Rendszerüzenet

Beiratkozás 2020.

Tájékoztató

a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatban foglaltakra a döntés és a beiratkozás az alábbiak szerint történik.

Kötelező a gyermek beíratása az óvodába, ha 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére. A postai értesítések várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

 

Beiratkozás:

  • A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák (Jó Pásztor Református Óvoda, Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája) április 02. és április 20. között tartják meg a beiratkozást. A döntésről ez időszakban értesítik a szülőket és egyben tájékoztatják őket a beiratkozás menetéről, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
  • A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák (Csillagvár Óvoda, Napsugár Óvoda, Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda) április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermek felvételéről illetve a beiratkozás menetéről szintén értesítést kapnak az érintett szülők, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
  • Amennyiben egy adott óvoda a felvételi körzetébe tartozó gyermekeken kívül további gyermekeket is fel tud venni, ezen ún. körzeten kívüli gyermekek jelentkezéséről április 30-ig dönt. A döntésről és a beiratkozás menetéről értesíti a szülőt.

 

A felvételről az óvoda vezetője dönt.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

 Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. A jogorvoslati kérelmet a fenntartó vezetőjének, az önkormányzat által fenntartott óvodák esetén Hajdúböszörmény Város Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban, írásban benyújtani.

 A szülő 2020. május 25. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

  Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

 Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának vezetőjénél, Dr. Kovács Erzsébetnél. (email: Kovacs.Erzsebet@hajduboszormeny.hu, tel: 52/563-224, titkárság: 52/563-225)

 

Hajdúböszörmény, 2020. március 30.

 Koláné Dr. Markó Judit s.k.

              jegyző