Archívum

Tájékoztató a beiratkozásról

Tájékoztató 
 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban
a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, aki 2015. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Bővebben...

Anyák napi üzenet

Május 7-én, vasárnap a Jó Pásztor Református Óvoda Csengettyű csoportos gyermekeinek műsora hangolta fel szívünket a délelőtti istentiszteleti alkalomra.

Anyák napján Isten azt üzente számunkra, hogy nekünk szülőknek óriási felelősségünk van azt illetően, hogy mit hagyunk gyermekeinkre. Mennyivel fontosabbak és szükségesebbek a lelki javak, mintsem az anyagi örökség. Ne csupán a múlandó értékeket igyekezzünk gyermekeinkre hagyni. Törekedjünk az örökkévaló kincsek megszerzésére és továbbadására is, hogy (Pál apostol gondolataival élve) „a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” ékesíthesse gyermekeinket. Hiszen „az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galata 5:22-23)

írta: Marjai-Tóth Dóra

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk nyári zárása július 30- augusztus 24-ig tart.