A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)EMMi rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beíratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beíratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik. Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik (Nkt.49.§ (1)). A Szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt.72.§ (2)). A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV.törvény 72/B.§).

 

A jelentkezés időpontja: 2018. április 20. és április 23. 730-1800 óra A jelentkezési helyszíne: Jó Pásztor Református Óvoda (óvodavezető iroda) 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18. Tel.: 06-52/561-459, 561-460 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: www.jopasztorrefovi.hu

 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételről (Nkt.49.§ (1)). Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2018. május 30-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt.37.§).

A kérelmet a fenntartónak kell címezni: Hajdúböszörmény Kálvin téri Egyházközség, 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyazonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ-kártyája  az egyik szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 a bölcsődéből az óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,
 a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha van ilyen),
 más óvodából átíratkozó gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás
 a gyermek tartós betegségét igazoló orvosi dokumentumok.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodába való felvételhez a szakértő és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt.47.§).
Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Az első óvodai foglalkozásai nap, a nevelési év első napja: 2018. szeptember 3. (hétfő). Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.


Hajdúböszörmény, 2018. március 29.


Somogyi László Takács Péter
lelkipásztor s.k. gondnok s.k